Kode Peserta Nama Peserta Nilai Hafalan (60) Nilai Tajwid (30) Nilai Tartil & Adab (10) Nilai
2196 Muhammad Pasya 60.00 28.25 8.00 96.25
2348 miftahul rizkiah haling 60.00 28.00 8.00 96.00
2327 Iqbal Aris Maulana 60.00 27.75 8.00 95.75
2281 Rafella Putri Rukmantara 59.25 28.25 8.00 95.50
2237 Ibrahim Al Fatih 58.75 28.00 8.00 94.75
2241 Ussy Pawennari 60.00 26.25 8.00 94.25
2297 Khairun Nisa Ar-Rahmah 56.75 29.50 8.00 94.25
2301 Tumadzir Al-Khansa 58.00 28.00 6.00 92.00
2209 Farhan 57.00 27.75 7.00 91.75
2309 M Anhar Robbany 54.50 29.25 8.00 91.75
2223 ABDUL ROSID 60.00 24.50 7.00 91.50
2244 RIFATUL JAMALIYAH 59.50 25.00 6.00 90.50
2267 Sofiyyah Ardiansyah 53.75 28.50 8.00 90.25
2204 Ayyub latif 53.00 29.00 8.00 90.00
2233 FATHI ADZ-DZAHABI 53.50 27.75 7.00 88.25
2294 Fatimah Az-Zahra 51.75 29.50 7.00 88.25
2243 Madiha Syarifah Balqis 52.50 28.00 7.00 87.5
2298 Nilti Sa'adah 54.00 26.25 7.00 87.25
2208 Jarvis Saifullah 52.25 27.50 7.00 86.75
2333 Khonsa Al Atsariya 51.75 27.00 7.00 85.75
2242 NUR AINI 54.00 21.25 7.00 82.25
2222 Eka Putri Octaviana Anggraeni 43.75 19.25 6.00 69.00
2264 Ulya Azizah Ilham 41.75 18.50 6.00 66.25
2292 Farrasah Ramadhani 31.75 19.00 5.00 55.75
2234 BIMA BIJAK PRATAMA 29.00 16.50 6.00 51.50
2258 Miftahul Hasanah 29.00 15.25 6.00 50.25
2254 Rahmatina 26.50 14.50 7.00 48.00
2295 Rifqiya 23.75 12.00 7.00 42.75
2229 FARRAS RAFA RIZQULLAH 19.00 11.25 6.00 36.25
2317 MUKHAYYAR AZFA 0.00 0.00 0.00 0.00
2274 Windy yolanda 0.00 0.00 0.00 0.00
2321 Fattah Fadhila Abulkhair 0.00 0.00 0.00 0.00
2304 Tengku Najwa Cahyanj 0.00 0.00 0.00 0.00
2283 Nizam Abidan El Syaif 0.00 0.00 0.00 0.00