Nour Abudawoud, Syaikh

Syaikh dari Gaza, PalestinaArsip Kajian