TAKTIS (Ta'lim Waktu Istirahat) - Sirah Nabawiyah - Dr Musyafa Ahmad Rahim, MA - 15/11/2017